B i u l e t y n

Galeria

A n k i e t y

Małe projekty PDF Drukuj Email
środa, 28 października 2009 12:24

Małe projekty – są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, pod warunkiem spełnienia kryteriów dostępu i wyboru, dla których całkowita wartość projektu wynosi od 4 500 zł (1 152,7 euro) do 100 000 zł (25 616,1 euro).

Równowartość kwoty wyrażona w euro ma charakter indykatywny.


Zakres małych projektów:

 • podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

 • podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez:

 • udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu,

 • organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;

 • rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez:

 • promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego,

 • kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,

 • kultywowanie języka regionalnego i gwary,

 • kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;

 • rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez:

 • utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,

 • budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;

 • zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;

 • zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez:

 • odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencję zabytków,

 • odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,

 • remont lub wyposażenie muzeów,

 • remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;

 • inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów;

 • wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym rolniczej.

 • rozwój lokalnej aktywności i współpracy gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych, tradycyjnych sektorach gospodarki oraz lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym.


Definicja beneficjenta:

 • osoby fizyczne, które są:

 • obywatelami państwa członkowskiego UE,

 • pełnoletnie,

 • zameldowane na pobyt stały na obszarze objętym LSR, lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze.

 • osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawna:

 • działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, lub

 • utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.


Forma i wysokość pomocy:

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć 50 tys. zł.

Poziom pomocy

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych operacji.

Formularze obowiązujące od 2014 r.

Instrukcja wypełniania wniosku
Kryteria wyboru operacji przez LGD
Opis operacji pod kątem spełniania wyboru określonych w LSR
Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Projekt umowy partnerskiej
Wniosek o przyznanie pomocy
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy

Wniosek o płatność wraz z załącznikami

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Wniosek o płatność
(Wniosek należy zapisać na dysku - zalecana przeglądarka IE11, Opera 19)
Załącznik nr 16
Załącznik nr 21b
Załącznik nr 21d

Wzór umowy

Pobierz (instrukcja wypełniania wniosku.pdf) Wzór umowy przyznania pomocy

Wniosek i instrukcja wersja 6z

Pobierz (instrukcja wypełniania wniosku.pdf) Instrukcja wypełniania wniosku
Dostęp do URL (http://www.lgdnisko.pl/attachments/article/221/Wniosek%20o%20przyznanie%20pomocy%206z%20-%20wersja%20edytowalna%20(pdf).pdf) Wniosek o przyznanie pomocy 6z - wersja edytowalna (pdf) (Zapisać na dysku!)
 
Obszar LSR
Statystyka

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj98
mod_vvisit_counterWczoraj247
mod_vvisit_counterW tym tygodniu597
mod_vvisit_counterMiniony tydzień1892
mod_vvisit_counterW tym miesiącu4927
mod_vvisit_counterŁącznie1391959