Nabór wniosków - Odnowa i Rozwój Wsi Drukuj
Wpisany przez Webmaster   
wtorek, 10 czerwca 2014 15:05

Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi”


za pośrednictwem


Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, działającej na terenie gmin: Nisko, Rudnik nad Sanem, Harasiuki, Jarocin, Ulanów, Krzeszów, Jeżowe.

I. Termin składania wniosków: od 23 czerwca 2014 roku do 7 lipca 2014 roku.
O terminie złożenia wniosku decyduje data dostarczenia do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

II. Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

III. Tryb składania wniosków: kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

IV. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz wzory wymaganych załączników dostępne są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów oraz w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko. Formularz wraz z niezbędnymi dokumentami dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  www.prow.podkarpackie.pl oraz na stronie LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”  www.lgdnisko.pl

V. Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria uzasadniające realizację operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD dostępne są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów oraz w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko. Dokumenty dostępne są również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.prow.podkarpackie.pl oraz na stronie LGD Stowarzyszenie  „Partnerstwo  dla  Ziemi  Niżańskiej”  www.lgdnisko.pl

VI. Zakres tematyczny ogłoszonego naboru w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” obejmuje: wybudowane lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i około turystycznej; wybudowane lub zmodernizowane ścieżki rowerowe, trasy narciarskie, trasy kajakowe; nowe lub zmodernizowane obiekty małej architektury turystycznej; nowe, zmodernizowane lub wyposażone obiekty przeznaczone do promocji i wytwarzania produktów regionalnych, ekologicznych i markowych; wybudowane lub zmodernizowane obiekty kulturalne, sportowe, rekreacyjne; rozszerzenie lub rozpoczęcie działalności w zakresie usług turystycznych; poprawę standardów świadczenia usług i ofert turystycznych.

VII. Limit dostępnych środków na operacje z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi” w  obecnym  naborze  wynosi: 319 082,00 zł

VIII. Minimalne wymagania: Do finansowania zostaną wybrane operacje, które otrzymają pozytywną ocenę pod względem zgodności z LSR, będą odpowiadały zakresowi tematycznemu ogłoszonego naboru,  a także otrzymają największą liczbę punktów, do wysokości limitu środków przewidzianych do rozdysponowania w danym konkursie oraz spełnią minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji. Operacja zostanie uznana za spełniającą minimalne wymagania, jeżeli otrzyma co najmniej 30% punktów ogólnej sumy punktów możliwych do uzyskania w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Poprawiony: wtorek, 10 czerwca 2014 15:19